Søfartens Ledere venter på Skatteministeriet

Staten blev i denne uge inddraget i DIS-sagen, repræsenteret ved Skatteministeriet. Den nye part skal nu have tid til at sætte sig grundigt ind i den såkaldte procesunderretning, som Skatteministeriet har modtaget. Søfartens Ledere forventer dog stadig sagen afgjort inden udgangen af 2013.

DIS-retssagen imod DFDS og Royal Arctic Line, som repræsentanter for alle DIS-rederierne i Danmarks Rederiforening, er anlagt og domstolsbehandlingen er dermed i gang.

Søfartens Ledere har udtaget stævninger ved hhv. Københavns Byret og Kredsretten i Nuuk, og Danmarks Rederiforening har indgivet svarskrift til retterne og dermed til Søfartens Ledere.

Østre Landsret accepterer sag
Kredsretten i Grønland har truffet beslutning om, at sagen imod Royal Arctic Line overdrages til videre behandling ved Retten i Grønland. Det svarer til Landsretten i Danmark, i overensstemmelse med Søfartens Lederes ønske.

I København har Byretten afsat kendelse om, at sagen imod DFDS overgår til behandling for Østre Landsret, der efterfølgende har accepteret sagen.

– Sagerne forløber således helt planmæssigt. Danmarks Rederiforening er tvunget ind i processen, på trods af, hvad vi må opfatte som deres hidtidige vægring imod en gennemførelse af sagerne, siger Pernille Sædam Marstal, advokat i Søfartens Ledere:

– Sammen med vores eksterne advokater har vi gennemgået rederiforeningens svarskrift grundigt og konstateret, at det er nødvendigt med en tilbagevisning af en lang række faktuelle oplysninger og forhold, siger hun.

Søfartens Ledere har derfor været en tur i arkiverne, og er godt i gang med at udarbejde en besvarelse – en såkaldt replik, og en tilbagevisning af rederiforeningens påstande og synspunkter.

Venter på Skatteministeriet
Søfartens Ledere har endvidere besluttet at inddrage staten i sagen. Det er sket gennem en såkaldt procesunderretning af Skatteministeriet, som dermed bliver helt ny part i sagen.

– Derfor har vi bedt Østre Landsret om at udsætte vores frist for afgivelsen af vores replik, således at vi får mulighed for at afvente skatteministeriets stillingtagen i sagen, siger Pernille Sædam Marstal:

– Skatteministeriet er repræsenteret af kammeradvokaten, og vi har underretning om at såvel juristerne i ministeriet, som kammeradvokaten, er i fuld gang med at sætte sig ind i og forholde sig til sagen.

På grund af sagens udvikling kan det ikke forudsiges, hvornår retssagerne forventes afgjorte og afsluttede ved domstolene. Søfartens Ledere forventer imidlertid, at de vil kunne finde sin afslutning inden udgangen af 2013.

Reklamer
Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

DIS-sagen ét skridt nærmere en løsning

Når Søfartens Ledere nu involverer staten i DIS-sagen er alle nettolønsordningens parter samlet om bordet. Vi håber på en konstruktiv løsning, siger Søfartens Lederes direktør.

Ligesom virksomheder i andre brancher, står rederierhvervet i dag – og verden i øvrigt – i økonomisk svære tider. Det er derfor ikke unaturligt, hvis direktører og andre ledende beslutningstagere i danske rederier synes det er mærkeligt, at deres danske medarbejdere i DIS, som ikke betaler A-skat, skal stige i løn og blive mere omkostningstunge, når andre borgere får skattelettelser.

Men som fastholdt af Søfartens Ledere siden januar 2010, er der ingen vej udenom en løsning på uenigheden om fastsættelsen af nettolønnen i DIS.

– Der skal findes en løsning for, hvordan man i nettolønssystemet håndterer og retmæssigt implementerer de ændringer i skatten, som vedtages i Danmark, siger Fritz Ganzhorn, direktør i Søfartens Ledere.

Læs også: Søfartens Ledere er klar til at stævne staten
Læs også: Manglende regulering af DIS-løn i strid med grundloven

Søfartens Ledere samler parterne
For at finde en sådan løsning, har Søfartens Ledere indbragt Danmarks Rederiforenings afvisning af at ville regulere DIS-lønningerne for domstolene. Og i dag inviterer Søfartens Ledere endnu engang skatteministeren med til bords.

– Vi involverer staten i sagen og holder derved fokus på, at DIS og nettoløn er en statsstøtteordning, der er betalt til rederierne af staten. Opkrævning og regulering af skat, og regulering og udbetaling af statsstøtte, kan kun foretages af staten, fastslår Fritz Ganzhorn.

Derfor skal staten ifølge loven, herunder Grundloven, i sidste ende sikre, at det ikke er den enkelte borger – i dette tilfælde søfarende i DIS, der gennem en uændret nettoløn finansierer en uændret statsstøtte til rederierne.

– Vi håber, at vi med den såkaldte procestilvarsling af staten kan medvirke til en konstruktiv løsning af sagen. Nu er alle tre parter i konstruktionen omkring nettolønssystemet i DIS; staten, arbejdsgiverne og arbejdstagerne, til en start “samlet om bordet”, siger Søfartens Lederes direktør.

Læs også: Kort om DIS, søfolk på nettoløn og statens rolle

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Manglende regulering af DIS-løn i strid med grundloven

Det er i strid med Grundloven, når staten reelt delegerer fastsættelsen og opkrævningen af DIS-søfarendes skat til rederierne, ved selv at lade dem bestemme. Staten bliver nu bedt om at gå ind i sagen på Søfartens Lederes side. Sker det ikke, vil skatteministeren blive medindstævnet for grundlovsbrud.

Ved oprettelsen af Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) i 1988 vedtog Folketinget, at søfolkene i DIS skulle på nettoløn. De ny lempeligere skatteregler var vedtaget således, at søfolkenes skat tilfaldt rederiet.

Indførelsen af nye nettolønsoverenskomster skulle samlet medføre, at rederierne fik adgang til at aflønne de danske søfolk på DIS-skibe med en nettohyre, svarende til en bruttohyre efter fradrag af skat.

Nettolønsordningen er i dag reguleret af Sømandsbeskatningslovens (SBL) §5 som kort siger, at indkomst fra DIS-skibe (“DIS-indkomst”) fritages for beskatning på betingelse af, at søfolkenes løn er fastsat under hensyntagen til skattefritagelsen.

Der er stadig ikke tale om, at søfolkene, ikke betaler skat. Skatten opkræves og beholdes blot af rederiet som lovlig statsstøtte, i stedet for at tilfalde statskassen.

Læs også: Søfartens Ledere er klar til at stævne staten

Skal afspejle løn efter skat
Spørgsmålet om rederiernes forvaltning af DIS-ordningen, og fastsættelsen af DIS-nettohyren blev højaktuel i 2010. Her ville Danmarks Rederiforening og dets medlemsrederier – i modsætning til den hidtidige praksis, ikke være med til at forhandle en regulering af de søfarendes nettolønninger, i takt med de indkomstskattelettelser som Folketinget vedtog med Forårspakke 2.0.

Problemet er flere gange blevet forelagt skatteministeren. Hver gang har de afvist at tage affære, og henvist til, at erhvervets parter selv må finde en løsning.

Skatteministeriet er imidlertid af den opfattelse, at den skattelettelse Forårspakke 2.0 medførte, alene kan komme søfolkene til gavn, hvis nettohyren sættes op.

I et brev til et medlem af Søfartens Ledere, skrev Skatteministeriet den 30. marts 2011 således følgende:

“Der er kun ét sted, DIS-søfolkene kan hente skattelettelsen, og det er hos arbejdsgiveren. Hvis nettohyren skal afspejle et lønniveau efter skat, vil nedsættelsen af skatten alt andet lige betyde, at DIS-sømanden skal have en højere hyre.”

Læs også: DIS-sagen ét skridt nærmere en løsning

Grundlov forbyder delegation
Sømandsbeskatningslovens (SBL) indeholder ingen udtrykkelig lovhjemmel til delegation af skatteudskrivningskompetencen til hverken rederier med skibe i DIS, Danmark Rederiforening eller Udligningskontoret for Dansk Søfart. Staten og Folketinget har heller ikke fastsat nærmere regler for beregning af nettolønnen i DIS.

Nettolønsystemet i DIS indebærer, at rederierne i Danmarks Rederiforening, reelt har kompetence til at fastsætte, indeholde og endeligt beholde den skat, som medlemmer af Søfartens Ledere og andre DIS-søfarende svarer.

Den praksis er imidlertid i strid med Grundlovens § 43, som forbyder delegation af lovgivningsmagtens kompetence til at pålægge, forandre eller ophæve skatter i Danmark.

Sådan en delegation kræver lovhjemmel, og enhver skattepålæggelse skal have et direkte og konkret grundlag i lovgivningen. Men et sådan grundlag findes ikke her.

Læs også: Kort om DIS, søfolk på nettoløn og statens rolle

Klar til at stævne staten
På trods af Grundlovens ordlyd har skiftende skatteministre fastholdt, at arbejdsmarkedets parter må forhandle sig frem til en løsning.

Da der som bekendt skal to parter til at indgå en aftale, og rederierne blankt har afvist at ville regulere nettolønningerne i DIS takt med skattelettelserne i Forårspakke 2.0., henvender Søfartens Ledere sig nu endnu engang til skatteministeren og beder ham om – som repræsentant for den lovgivende myndighed – endeligt at gå konstruktivt ind i DIS-skattesagen, der er anlagt af Søfartens Ledere mod rederier i Danmarks Rederiforening, og støtte de standpunkter Søfartens Ledere har fremsat.

Skatteministeren har som ansvarlig myndighed for Sømandsbeskatningsloven, og for den skattemæssige håndtering af DIS-ordningen, pligt til at sikre, at rederierne ikke forvalter DIS-ordningen på en måde, som er i uoverensstemmelse med lovgivningen – herunder både Sømandsbeskatningsloven og Grundloven.

Afviser skatteministeren endnu engang at ville sikre en lovlig forvaltning af nettolønsordningen i DIS, vil skatteministeren, som statens repræsentant, blive medindstævnet i DIS-skattesagen af Søfartens Ledere, så en endelig afgørelse kan findes.

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

Kort om DIS, søfolk på nettoløn og statens rolle

Søfolk i DIS er ikke skattefrie. Deres skat tilfalder blot rederierne som statsstøtte, og når rederierne ikke forvalter ordningen efter hensigten, er det statens pligt at gå ind i sagen.

Ved oprettelsen af Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) i 1988 vedtog Folketinget, at søfolkene i DIS skulle på nettoløn.

De ny lempeligere skatteregler var vedtaget således, at søfolkenes skat tilfaldt rederiet. Indførelsen af nye overenskomster skulle samlet medføre, at rederierne fik adgang til at aflønne de danske søfolk på DIS-skibe med en nettohyre, svarende til en bruttohyre efter fradrag af skat.

Effekten var, at rederierne opnår en konkurrencefordel svarende til den skat de beholder, mens søfolkene får den samme nettoløn udbetalt, som de ville have fået udbetalt efter skatten var trukket fra en vanlig bruttoløn. I den forbindelse erindres det, at der ikke er tale om, at søfolkene ikke betaler skat.

Skatten opkræves og beholdes blot af rederiet som lovlig statsstøtte, i stedet for at tilfalde statskassen.

Læs også: Søfartens Ledere er klar til at stævne staten
Læs også: Manglende regulering af DIS-løn i strid med grundloven

Forårspakke 2.0
Siden indførelsen af DIS i 1988, og indtil Forårspakke 2.0 i 2009/2010, har det været en helt grundlæggende forudsætning for vilkårene for søfolk under DIS, at erhvervets parter var enige om, at såfremt skatten på lønindkomst blev sat op, gik nettolønnen ned, da en bruttoløn efter højere skat vil betyde en lavere nettoløn.

Blev skatten på lønindkomst derimod sat ned, så skulle nettolønnen sættes op, da en bruttoløn efter lavere skat vil give en højere nettoløn.

Denne enighed blev også omsat til handling. Sidste gang i 2008, hvor den borgerlige regerings skattelettelser til danskerne i reformen “Lavere skat på arbejde” blev omsat i tilsvarende justeringer i nettolønningerne i DIS.

Nu afviser rederierne i Danmarks Rederiforening imidlertid at justere nettolønnen i opadgående retning, som den særegne DIS-model forudsætter, efter at skatten blev sat ned i Forårspakke 2.0.

Læs også: DIS-sagen ét skridt nærmere en løsning

Staten forpligtet til at gå ind i sag
Når rederierne dermed beholder DIS-søfolkenes skattelettelser med begrundelsen om hårde, økonomiske tider, er staten forpligtet til at gribe ind.

Konsekvensen af manglende indgriben i disse tilfælde er, at søfolkene under DIS reelt yder støtte til deres arbejdsgiver i form af for lav nettohyre. Dette har aldrig været hensigten med DIS og nettolønssystemet, og derfor anmoder Søfartens Ledere den danske stat om at indtræde i den verserende retssag.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Søfartens Ledere er klar til at stævne staten

Staten får chance for at støtte Søfartens Ledere i DIS-sagen, før skatteministeren medindstævnes.

I vores fagblad Søfartens Ledere skriver vi i dag, at vi i retssagen mod udvalgte rederier i Danmarks Rederiforening, omkring manglende regulering af nettolønningerne i DIS i takt med skattelettelserne Danmark, har valgt at medindstævne (adcitere) den danske stat ved Skatteministeriet.

Under udarbejdelsen den såkaldte adcitationsstævning er vi imidlertid kommet frem til, at påstande og argumenter i sagen peger på, at staten reelt burde have samme standpunkt i sagen, og samme interesse i en rigtig afgørelse, som søfolkene i DIS.

Derfor vil vi, i stedet for en stævning, i første omgang sende Skatteministeriet en såkaldt procestilvarsling, hvori den danske stat opfordres til at indtræde i sagen på vores side. Der er tale om en såkaldt biintervention, til støtte for de påstande der er nedlagt af Søfartens Ledere.

Læs også: DIS-sagen ét skridt nærmere en løsning
Læs også: Manglende regulering af DIS-løn i strid med grundloven

Vi har besluttet, at det var rigtigst at give staten en chance for at tage et standpunkt i den verserende sag, førend en mulig stævning. I procestilvarslingen har vi imidlertid gjort det klart, at vi agter at medindstævne den danske stat, såfremt Skatteministeriet ikke ønsker at indtræde i sagen på vores side. Derfor indeholder henvendelsen, der afsendes i dag, også en redegørelse for de påstande og anbringender, som vi fra Søfartens Ledere vil fremføre i en medindstævning.

Redegørelsen forklarer, at en medindstævning er nødvendiggjort fordi staten på trods af gentagne opfordringer – endda til flere på hinanden siddende skatteministre, har afvist at drage omsorg for, endsige interessere sig for, at bringe lønnen for ansatte i DIS i overensstemmelse med det skattemæssige lovgrundlag efter at Forårspakke 2.0 trådte i kraft den 1. januar 2010.

Læs også: Kort om DIS, søfolk på nettoløn og statens rolle

Staten kan ikke uddelegere sit ansvar
Det vi kalder “DIS-sagen” handler overordnet – i forhold til den danske stat om, at Skatteministeriet, som den ansvarlige myndighed, skal sikre, at den skat, der opkræves af DIS-søfolk i det etablerede nettolønssystem, beregnes under iagttagelse af gældende skattelovgivning.

Staten kan ifølge Grundlovens § 43 ikke uddelegere ansvaret for, og opgaven med, den skattemæssige beregning, foreløbige indeholdelse og endelige opkrævning af skat af søfolkenes løn til deres arbejdsgiver – det enkelte rederi.

Sagen er konkret opstået fordi de indstævnede rederier, i lighed med Danmarks Rederiforenings øvrige medlemsrederier, nægter at udbetale en løn, hvor skatten er beregnet under iagttagelse af den lempelse i personbeskatningen i Danmark, som skete med Forårspakke 2.0.

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

Folketinget ser på DIS, når skattereform er endeligt vedtaget

Når skattereformen er endeligt vedtaget i Folketinget til efteråret, regner formanden for Folketingets Erhvervsudvalg, Karin Gaardsted (S) med, at politikerne vil se på, om reformen rammer danske søfolk i DIS negativt.

Formanden for Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg, socialdemokraten Karin Gaardsted, regner med, at Folketinget vil vurdere, om den nye skattereform påvirker DIS-ansatte negativt og i strid med intentionerne bag DIS, når reformen er endeligt vedtaget.

– Når reformen er vedtaget, går vi ind og kigger på, om nogle bliver ramt uhensigtsmæssigt, og her synes jeg, vi skal kigge på, om de DIS-ansatte er i den gruppe. De arbejder jo under særlige regler og forudsætninger, som vi blev præsenteret for for nylig, på et møde med Søfartens Ledere, siger Karin Gaardsted til ShippingWatch.

Vedtagelsen af skattereformen finder sted til efteråret. Folketinget samles igen til oktober, hvorefter skattereformen skal 1., 2. og 3. behandles. Herefter, sandsynligvis først i 2013, vil politikerne se på, om der skal foretages en regulering i forhold til danske søfolk i DIS.

Ser frem til god dialog
– Vi er glade for at politikerne nu vil se på problemerne i DIS, og vi ser frem til en god dialog om, hvordan vores medlemmer rammes negativt af både den nye og den gamle skattereform, siger Fritz Ganzhorn, direktør i Søfartens Ledere.

Søfartens Ledere havde foretræde for Folketingets Skatteudvalg og Erhvervsudvalg i forrige uge, inden skattereformen var faldet på plads. Her sagde både Karin Gaardsted og formanden for Folketingets skatteudvalg Gitte Lillelund Bech (V) til Shippingwatch, at de ville afvente udfaldet af forhandlingerne om den nye skattereform, inden de ville udtale sig om, hvorvidt omlægningen af skatten i Danmark gør det aktuelt at se på de DIS-ansattes vilkår.

Imens Søfartens Ledere afventer en politisk stillingtagen i sagen, fortsætter de anlagte, principielle retssager mod DFDS og Royal Arctic Line.

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

Uvildige eksperter bekræfter: Søfolk taber på skattereform

Det bliver dyrere at være sømand, hvis regeringen kommer igennem med sit udspil til ny skattereform, skriver Jyllandsposten. Deloitte bekræfter over for avisen, at danske søfolk bidrager til finansieringen af skattereformen uden at få glæde af dens lempelser.

Danske søfolk i DIS får ingen glæde af de skattelettelser, som regeringen lægger op til i sin nye skattereform. Til gengæld bidrager de søfarende til finansieringen, og dermed bliver det ikke bare relativt, men også netto dyrere at være sømand. Det siger Richardt Kraft, skattepartner i Deloitte, til Jyllands-Posten.

– Søfolkene får ikke gavn af skattelempelserne, men de bidrager til finansieringen i form af højere afgifter. Hvis de har høje renteudgifter, bliver de også ramt af det lavere rentefradrag, og nogle af dem bliver ramt af den reducerede folkepension, når den tid kommer, siger Richardt Kraft, til Jyllandsposten.

Ifølge Deloittes beregninger betyder det nye skatteudspil, at søfolkene går glip af en skattelettelse på op til kr. 8.600 om året, som andre lønmodtagere får glæde af, som følge af det øgede beskæftigelsesfradrag og forhøjelsen af topskattegrænsen. Dertil kommer eventuelle tab som følge af bl.a. højere afgifter og forringelsen af rentefradraget.

Søfolk betaler big time
– Det er kun et spørgsmål om tid, før politikerne tør tage ejendomsværdiskatten ud af kummefryseren, og til den tid kommer mine medlemmer til at betale big time. Det kommer kun til at gå en vej, og derfor er man nødt til at finde en løsning, siger Fritz Ganzhorn, direktør i Søfartens Ledere, til Jyllandsposten.

Læs artikel:
Deloitte: Søfolk taber på skattereform her (eksternt link, kræver login)

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar